Il rapporto tra performance accademica, metodo di studio, motivazione scolastica e livelli d’ansia. Un’indagine tra gli studenti delle scuole secondarie superiori.

17 Mag 2019
11:30 - 12:00

Il rapporto tra performance accademica, metodo di studio, motivazione scolastica e livelli d’ansia. Un’indagine tra gli studenti delle scuole secondarie superiori.

Lise Öğrencilerinin Sınav Kaygısı, Çalışma Alışkanlıkları, Başarı Güdüsü ve Akademik Performans Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Lise onuncu sınıf öğrencilerinin bulunduğu 510 kişiden (267, % 52,4 Kız; 243, %47,6 Erkek) oluşan bir örneklem üzerinde öğrencilerin çalışma alışkanlıkları, sınav kaygısı, başarı güdüsü ve akademik başarı düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Veriler, Sınav Kaygısı Envanteri Türkçe versiyonu (TAI), Çalışma Alışkanlıkları Envanteri (ÇAI) ve Kendini Değerlendirme Envanteri (SEI)’den elde edilmiştir. Öğrencilerin okullarından elde edilen akademik ortalamaları, akademik Başarı Düzeyleri olarak Belirlenmiştir. Sınav Kaygısı Envanteri kuruntu alt boyutu puanları ile akademik başarı düzeyi arasında anlamı bir ilişki, çalılşma alışkanlıkları ölçeğinden alınan puanlar ile akademik başarı düzeyi arasında ve çalışma alışkanlıkları ile başarı güdüsü arasında  anlamlı yönce bir ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin cinsiyeti, sınav kaygısının kuruntu boyutu ve çalışma alışkanlıkları düzeylerinin genel olarak akademik başarıyı yordadığı belirlenmiştir. Başarı güdüsü düzeyi ile akademik başarı ilişki bulunmamıştır. Sınav kaygısı ve çalışma alışkanlıkları akademik başarı ile olumlu yönde ilişkiliyken, akademik motivasyon arasında bir ilişki gözlenmemiştir. Kızların sınav kaygısı düzeyinin erkeklere göre, literatürü de destekler bir biçimde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.

The Relationships Among Test Anxiety, Study Habits, Achivement Motivation and Academic Performance Among Turkish High School Students

The relationships among study habits, test anxiety, achievement, motivation, and academic success were investigated in a Turkish tenth grade high school sample consisting of 510 participants, 267 (52.4%) of whom were females and 243 (47.6%) were males. The data were collected by the Turkish version of Test Anxiety Inventory (TAI), Study Habits Inventory (SHI) and Self Evaluation Inventory (SEI). Students’ GPA was accepted as the indicator of their academic success. Small but significant correlations were found between the worry subscale of TAI scores and academic success, and between the Study Habits Scale scores and academic success level. A positive relationship between study habits scores and achievement motivation level was found. Gender, worry subscale of TAI and study habits predicted academic success in general. No correlation was observed between achievement motivation and academic success. Test anxiety and study habits were associated positively with academic success and there was no association with achivement motivation. Females were significantly higher in test anxiety scores as consistent with the literature. The results were discussed in the light of the literature.